mr.sc. Iris Gović Penić

Sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Radila je u Ministarstvu pravosuđa na mjestu načelnice odjela u Pravosudnoj akademiji. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te koautorica većeg broja knjiga te komentara Zakona o radu. Kao predavač sudjelovala je na brojnim seminarima, okruglim stolovima i radionicama. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Redoviti je gost predavač na Visokoj poslovnoj školi RRIF. Sudjeluje također i kao autor obrazovnih materijala, te voditelj radionica u organizaciji Pravosudne akademije. Članica je stručnog savjeta časopisa Radno pravo, Odvjetnik i Pravo i porezi. Sudjelovala je kao ekspert na nekoliko projekata koji se financiraju iz fondova EU.

Autorica je knjige “Diskriminacija, uznemiravanje i mobing – radnopravni okvir i sudska praksa”, koja na sveobuhvatan način, a potkrijepljeno brojnom sudskom praksom, obrađuje temu uznemiravanja i mobinga na radnom mjestu.

mr.sc. Iris Gović Penić

Sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Radila je u Ministarstvu pravosuđa na mjestu načelnice odjela u Pravosudnoj akademiji. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te koautorica većeg broja knjiga te komentara Zakona o radu. Kao predavač sudjelovala je na brojnim seminarima, okruglim stolovima i radionicama. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Redoviti je gost predavač na Visokoj poslovnoj školi RRIF. Sudjeluje također i kao autor obrazovnih materijala, te voditelj radionica u organizaciji Pravosudne akademije. Članica je stručnog savjeta časopisa Radno pravo, Odvjetnik i Pravo i porezi. Sudjelovala je kao ekspert na nekoliko projekata koji se financiraju iz fondova EU.

Autorica je knjige “Diskriminacija, uznemiravanje i mobing – radnopravni okvir i sudska praksa”, koja na sveobuhvatan način, a potkrijepljeno brojnom sudskom praksom, obrađuje temu uznemiravanja i mobinga na radnom mjestu.